x

Üle pooled ettevõtetest prognoosivad majandusnäitajate taastumist hiljemalt aasta jooksul

Palgainfo Agentuuri
PRESSITEADE

Rohkem kui pooled tööandjad prognoosivad oma ettevõtte majandusnäitajate taastumist hiljemalt aasta jooksul, selgub värskest Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee tööandjate uuringust, kus osales pea 600 tööandjat. Käibe ja kasumi olulist langust tunnetas juunikuus iga viies tööandja.

Majandusnäitajate langust kogenud tööandjatel paluti prognoosida, millal taastuvad näitajad eelmise aasta tasemele. Üle poole ettevõtetest (54%) ennustas majandusnäitajate taastumist hiljemalt aasta jooksul. Neist pea iga kümnes (9%) tööandja prognoosib taastumist juba lähikuudel, 14% poole aasta jooksul ja pea kolmandik (31%) ettevõtetest eeldab, et näitajad taastuvad aastaga.

Pisut rohkem kui iga viies tööandja (21%) leiab, et taastumine võtab üle aasta, 3% kardab, et majandusnäitajad ei taastugi, ning 22% ei julgenud veel majandusnäitajate taastumist prognoosida.

„Kuigi ettevõtete majandusnäitajad on eelmise aastaga võrreldes jätkuvalt kehvemad, siis võrreldes aprillikuu uuringuga oli juunis tunduvalt vähem neid ettevõtteid, kus käive või kasum olid oluliselt langenud,“ kommenteeris küsitluse tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Kui aprillikuus oli käive ja kasum oluliselt langenud vastavalt 29%-l ja 32%-l tööandjatest, siis juunikuus tundis käibe olulist langust 19% ja kasumi olulist langust 20% ettevõtetest.“

„Kümnendik tööandjatest tõi välja, et nende käive ja kasum on aastaga võrreldes hoopis kasvanud. Paremaid majandustulemusi näitasid sagedamini infotehnoloogia, ehituse ja elektritööde ettevõtted,“ märkis Kadri Seeder.

CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt lisas, et uuringus paluti tööandjatel hinnata ka meeleolusid, mis peegeldavad samuti majandusnäitajate paranemist. „Võrreldes aprillikuuga on meeleolud organisatsioonides muutunud märksa positiivsemaks – kui aprillikuus hindasid pooled tööandjad meeleolusid pessimistlikuks, siis juunikuus arvas kaks kolmandikku tööandjatest, et nende organisatsioonis on meeleolud pigem positiivsed ja optimistlikud.“

„Meeleolude paranemist näitab ka ettevõtete kasvanud värbamisaktiivsus – aprillikuuga võrreldes avaldati juunikuus koguni 60% rohkem tööpakkumisi ja pakutavate ametikohtade arvu taastumine on jätkunud ka juulikuus,“ lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuur küsitles koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid aprillis ja kordusküsitlus korraldati juunis. Tööandjate kevadises uuringus osales 698 organisatsiooni esindajat ja kordusküsitluses 589 tööandjat. Lisaks põhipalkade muutustele uuriti ka tööandjate värbamis- ja koondamisplaane, käibe ja kasumi muutusi ning taastumise prognoose, juhtide väärtusi otsuste tegemisel ning kaugtöö rakendamise mõjusid.Üle poole tööandjatest jätkab lähikuudel kaugtööga

PRESSITEADE

Lähikuudel plaanib kaugtöö kasutamist jätkata 56% tööandjatest, selgub värskest CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri uuringust, kus osales pea 600 tööandjat. Paindlikumat töökorraldust on viimaste kuude jooksul oma töötajatele pakkunud 76% organisatsioonidest.

Uuringust joonistub välja, et enne eriolukorda võimaldati distantsilt töötamist pisut vähem kui igas neljandas ettevõttes (23%), kuid viimastel kuudel on suurem osa tööandjatest (76%) pakkunud töötajatele võimalust teha tööd kodust. 29% ettevõtetest suunasid aga tervisekriisiga võitlemiseks lausa kõik oma töötajad kaugtööle. Lähikuudel plaanivad paindlikuma töökorraldusega jätkata rohkem kui pooled ehk 56% tööandjatest.

Suuresti kavatsevad distantsilt töötamisega jätkata eelkõige need ettevõtted, kus oldi kaugtööga juba varem harjutud. Siiski on eriolukord loonud paremaid võimalusi väljaspool töökohta töötamiseks ka organisatsioonides, kus paindlik töökorraldus varem puudus. Pea igas neljandas ettevõttes (23%), kus kaugtöö võimalust enne ei kasutatud, kavatsetakse jätkata lähikuudel paindlikuma töökorralduse pakkumisega.

„Uuringust selgub, et lisaks töötajate tervise hoidmisele, aitab tööandjate sõnul paindlik töökorraldus neil kujundada paremat tööandja mainet ning värvata talendikamaid töötajaid,“ kommenteeris uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Lisaks tõstab suurema vastutuse ja vabaduse töötajatele usaldamine nende motivatsiooni ja töö tulemuslikkust ning vabastab juhi kohaloleku kontrollimisest.“

„Peamiseks kaugtöö võimaldamise takistavaks teguriks on aga tööandjate sõnul harjumus – nimelt on segavaks faktoriks just see, kui ettevõttes ei olda harjutud nii töötama,“ lisas Henry Auväärt. „Samuti kardetakse, et distantsilt töö tegemise rakendamine nõuab suuri tehnoloogilisi investeeringuid.“

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder lisab, et kaugtööga mitte harjunud organisatsioonides nähakse selles rohkem riske kui võimalusi „Näiteks kardetakse, et väljaspool töökohta töötamise lubamine tekitab meeskonnas osadele töötajatele pingeid ebaõigluse tunde tõttu ja inimeste juhtimine muutub oluliselt keerulisemaks.“

„Lisaks on uuringust näha, et kaugtööga harjunud ettevõtetes hinnatakse eelkõige töö tulemust, mitte enam kellaajalist kohalolekut,“ lisab Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur küsitles koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid aprillis ja kordusküsitlus korraldati juunis. Tööandjate kevadises uuringus osales 698 organisatsiooni esindajat ja kordusküsitluses 589 tööandjat. Lisaks põhipalkade muutustele uuriti ka tööandjate värbamis- ja koondamisplaane, käibe ja kasumi muutusi ning taastumise prognoose, juhtide väärtusi otsuste tegemisel ning kaugtöö rakendamise mõjusid.Suurem palgalangus on selleks korraks möödas

Palgainfo Agentuuri
PRESSITEADE

Lähikuudeks prognoosib palkade langust vaid 3% tööandjatest, selgub Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee tööandjate värskest uuringust, kuhu andis panuse 589 organisatsiooni esindajat. Enamik tööandjaid (70%) palkasid muuta ei kavatse, 9% plaanib taastada varasema palgataseme ja 5% kavandab palgatõusu.

Palgainfo Agentuur ja CVKeskus.ee küsitlesid tööandjaid tervisekriisi vältel juba teist korda, et selgitada välja kriisi mõju töötajate põhipalkadele. Tööandjate palgaprognoosid näitavad, et suurem palgalangus on ilmselt möödas, sest enamik tööandjatest (70%) palku muuta ei kavatse. Palku kavatseb vähendada vaid 3% tööandjatest, mida on võrreldes tervisekriisi algusega tunduvalt vähem, mil palku kavatses langetada 16% tööandjatest. 18% organisatsioonidest tõigi välja, et nad juba on viimastel kuudel palku kahandanud.

Võrreldes aprilliga on tööandjatel palkade muutuste suhtes plaanid veidi selgemad – kui aprillis ei osanud 27% vastajatest öelda, kas nende organisatsioonis lähikuudel palgad tõusevad või langevad, siis juunis oli teadmatuses 14% uuringus osalejatest.

„Põhipalku langetanud ettevõtteid on kõige enam majutuse, toitlustuse ja turismi valdkonnas, samuti metallitööstuses ning kutse-, teadus- ja tehnikaalastel tegevustel, sh näiteks raamatupidamise ja reklaamiteenuste tegevusalal. Lisaks on majutuses ja toitlustuses suur osa ettevõtteid viimastel kuudel ka töökoormust vähendanud, samuti olid töökoormust vähendanud ligi pooled uuringus osalenud tööstusettevõtetest,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Organisatsioonides, kus palkasid on vähendatud, puudutab see enamasti kõiki töötajaid ja palgalangus jääb sagedamini 21–30% piiresse.

„Nii palkade kui ka töökoormuse vähendamist mõjutab mitmes valdkonnas töötasu hüvitise meede, mille tingimus oli töötajate töökoormuse ja/või palga vähendamine. Kindlasti aitas meede paljudel ettevõtetel ellu jääda, kuid samas motiveeris ka mitmeid töökoormust või palkasid langetama,“ selgitas Kadri Seeder.

Kadri Seeder lisas, et põhipalkade tõstjaid on rohkem tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste, kus palgatõusu mõjutab 2018. aastal sõlmitud kollektiivkokkuleppe. „Palkade tõstjaid on rohkem ka põllumajanduse ja ka toiduainetööstuse ettevõtete seas, mida mõjutavad hooajatööd.“

„Pea pooled tööandjad (43%) näevad lähikuudel võimalust võtta tööle uusi töötajaid“, kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Suurem osa värbamisplaane pidavatest tööandjatest vajab töötajaid ajutiselt eemal olevate töötajate asendamiseks, kuid 15% kavatseb luua ka uusi töökohti.“

„Võrreldes eelmise uuringuga oli sel korral vähem neid tööandjaid, kes plaanivad lähikuudel töötajaid koondada – kui aprillis kavatses lähikuudel töötajaid koondada 13% vastajatest, siis juunis plaanis seda 8%,“ lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuur küsitles koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid aprillis ja kordusküsitlus korraldati juunis. Tööandjate kevadises uuringus osales 698 organisatsiooni esindajat ja kordusküsitluses 589 tööandjat. Lisaks põhipalkade muutustele uuriti ka tööandjate värbamis- ja koondamisplaane, käibe ja kasumi muutusi ning taastumise prognoose, juhtide väärtusi otsuste tegemisel ning kaugtöö rakendamise mõjusid.

Tööandjate kordusküsitluse juhtimisotsuseid puudutavaid küsimusi aitas välja töötada Tartu Ülikooli juhtimise õppetool. Küsitluses osalejad said soodushinnaga tellida ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus ja National Geographic. Auhinnad olid välja pannud Viking Line ja Äripäeva Raamatuklubi.


 

 
 

15% töötajatel on töötasu langenud

Viimaste kuude jooksul on 15% töötajatel töötasu võrreldes aasta algusega langenud, selgub Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee suurest tööturu-uuringust, milles osales üle 11 000 töötaja ja tööotsija. Põhipalga langus on enamasti jäänud 21–30% piiresse.

Kui eelmisel kevadel oli põhipalk aastaga langenud vaid 3% vastajatel, siis tänavu oli palgalangust ainuüksi aasta algusega võrreldes tundnud juba 15% töötajatest. Põhipalga languse põhjus on enamiku töötajate (70%) hinnangul eriolukorrast tingitud piirangute mõju tööandja tegevusele. Lisaks tõi pea iga viies vastaja (24%) välja, et töötasu langetati töökoormuse vähenemise tõttu.

Põhipalga langus oli enamasti 21–30% ja seda mõjutas tõenäoliselt suuresti ka töötasu hüvitise meede, mille üks tingimus oli töötasu või töökoormuse vähendamine minimaalselt 30% võrra. Eelmisel kevadel oli põhipalk vähenenud sagedamini 20% või rohkem ja see oli enamasti tingitud töökoha vahetamisest ning teise organisatsiooni tööle minekust.

„Palgalangust mõjutab ka töötajate hirm oma töökoha kaotuse pärast, mistõttu ollakse rohkem valmis nii töökoormuse kui ka töötasu vähenemiseks. Uuringu tulemustest selgub, et enamik töötajatest (66%) oli mõelnud töökoha kaotuse peale, kümnendik (11%) mõtles sellele sageli. Selline olukord on andnud tööandjatele töökorralduse ja töötasude muutmisel selge jõupositsiooni, mida lisaks stimuleeris töötasu hüvitise meede,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Tööportaali CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt lisas, et tervisekriisi alguses kadus Eesti tööturult suur osa tööpakkumistest, mis tekitas töövõtjates ebakindlust uue töö otsimisel, sest senise töökohaga samaväärse töö leidmine võis osutuda keeruliseks. „Tööpakkumiste arv hakkas enamikus sektorites maikuus kiirelt taastuma ja pakutavate ametikohtade arv on kasvanud ka juunis. Seega on töö leidmise võimalused lähikuudel võrreldes märtsi- ja aprillikuuga märkimisväärselt paranenud.“

Lisaks tõi 17% vastajatest välja, et nende palk on aasta algusega võrreldes hoopiski tõusnud. Palgatõusu suurus jäi enamasti 5–10% piiresse ja palka tõsteti enamasti ettevõtetes, kus vaadatakse regulaarselt aasta alguses palgad üle ning korrigeeritakse töötasu. Lisaks tõi 16% palgatõusust osa saanud töötajatest välja, et palka tõsteti, sest tööülesanded muutusid.

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Mais toimunud uuringus osales 11 112 töötajat ja tööotsijat. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuringus osalejad said soodushinnaga tellida ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus ja National Geographic. Auhinnad olid välja pannud Viking Line ja Prisma Peremarket.

Lisainformatsioon:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Pea iga viies töötaja kogeb tööga seotud pingeid ja stressi

Palgainfo Agentuuri
PRESSITEADE 

Pingete ja stressi kogemine on sagenenud ja töötajad muretsevad rohkem oma töö ja rahalise olukorra pärast, selgub värskest Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee üle 11 000 osalejaga töötajate küsitluse tulemustest.

Tööga seotud muresid tuleb tihti ette 18% töötajatel ning raha pärast esineb pingeid 19% töötajatel. Eelmise kevadega võrreldes on tööga seotud pinged kasvanud – aasta tagasi koges tööstressi 14% töötajatest. Töötajad muretsevad eelmise kevadega võrreldes keskmiselt rohkem ka koduste asjade ning oma tervise pärast.

Kui lihtsamate tööde tegijad muretsevad rohkem raha ja tervise pärast, siis juhtide pinged ja stress on seotud sagedamini tööga. Kõige rohkem kogevad stressi tööga mittehõivatud – tervelt 42% neist oli kogenud raha seotud pingeid ja töö leidmise pärast muretses tihti 29% tööotsijatest.

Rahaga seotud muresid tuleb sagedamini ette neil, kel on laene ning kes tulevad majanduslikult kehvemini toime. Samuti suurendab rahaga seotud pingeid ja stressi töötasu langus. Uuringus osalejatest oli aprillikuu töötasu võrreldes jaanuariga langenud 15%-l ja rohkem kui pooltel vastajatel (62%) töötasu muutunud ei olnud.

Uuringust joonistub välja, et tööga seotud stressi mõjutab lisaks teistele teguritele ka töökeskkond. „Suur osa kontoritöötajatest on viimasel ajal töötanud kodust, mis on paljudele tekitanud lisastressi,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Töötajad, kel ei ole kodus eraldi tööruumi ega isiklikku töökohta, kogevad nii töö kui koduga seotud pingeid ja stressi sagedamini.“

Töö ja rahaga seotud stressi suurendab ka hirm töökoha kaotuse pärast – töötajad, kes on viimasel ajal sageli või väga sageli mõelnud võimalusele kaotada lähiajal töö, kogevad sagedamini ka pingeid ja stressi.

„Kuna tööpakkumiste arv tervisekriisi alguses kiirelt kahanes, muutusid ka tööotsingud üleöö pingelisemaks, sest valikuvõimalusi oli vähem ja konkurents ühe ametikoha nimel kasvas hüppeliselt,“ kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Henry Auväärt lisas, et tööpakkumiste arv on viimastel nädalatel siiski kiirelt kasvama hakanud, mis lihtsustab töö leidmist. „Teisalt on aga tööturul selgelt rohkem ka tööjõudu, kes vabade ametite pärast konkureerib ja suur huvi tööpakkumiste vastu ei ole vähenenud.“

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee korraldasid töötajate ja tööotsijate küsitluse mais 2020 (küsitlusele sai vastata kuni 10. juunini 2020). Tulemuste väljavõtted on tehtud 9. juuni seisuga, mil küsitlusele oli vastanud 11 007 inimest.

Stressi puudutavad küsimused lisati töötajate ja töövõtjate küsitlusse koostöös tööpsühholoogia teenuseid pakkuva ettevõttega PE Konsult.

Uuringus osalejad said soodushinnaga tellida ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus ja National Geographic. Auhinnad olid välja pannud Viking Line ja Prisma Peremarket.

Vaadake lisamaterjale ja teisi väljavõtteid tulemustest siit.