x

Töötajate palgaootus on hüppeliselt kasvanud

Palgainfo Agentuuri pressiteade


Töötajate mediaanpalgaootus on 1800 eurot kätte, mis on eelmise sügisega võrreldes 300 eurot rohkem
, selgub Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee värskest üle 9200 osalejaga töötajate küsitluse kokkuvõttest.

Mediaanpalgaootus näitab piiri, millest pooled ootused on suuremad ja pooled väiksemad. Tööandjale tähendab 1800-eurose palgaootuse rahuldamine üle 3100 euro tööjõukulu koos kõigi maksudega. Töötajate tegelikult saadavast töötasust erineb palgaootus ligi 500 euro võrra. 

Tõusnud on ka palgaootuste alumine ja ülemine piir: 10% töötajatest lepib 1100-eurose või väiksema palgaga, 10% soovib aga teenida kätte vähemalt 3000 eurot või rohkem. Aasta tagasi olid samad näitajad vastavalt 1000 eurot ja 2700 eurot.

Poolte töötajate palgaootused jäävad 1500–2500 euro piiresse, eelmisel sügisel jäid need vahemikku 1250–2000 eurot.

Töökoha vahetamisel on töötajate palgaootus veelgi kõrgem ja keskmiselt soovitakse kätte teenida 2000 eurot (mediaan) ehk 200 euro võrra rohkem, kui oodatakse töötasu praegusel ametikohal.

„Töötajate palgaootus langes 2020. aasta kevadel tervisekriisi esimese laine ajal ja taastus 2021. aasta sügisel. Selle aasta kevadel oli juba märgata palgaootuse tõusu,“ kirjeldas tööturul toimuvat Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Ta lisas, et palgaootusi surub jõuliselt üles hindade kasv ning kehvemaks muutunud toimetulek – just seda nimetati oma ootuse peamise põhjusena kõige sagedamini.

Töötajate toimetulek on kehvemaks muutunud

Kui varasematel aastatel on töötajate toimetulek töötasuga järjest paranenud, siis 2022. aasta sügisel oli küsitlusele vastajate seas eelmise aastaga võrreldes vähem hästi toimetulevaid ja rohkem kehvasti toimetulevaid töötajaid.

Kuigi suur osa töötajatest saab oma töötasuga hakkama, tunnistasid peaaegu pooled (49%) töötajad, et nende toimetulek on aasta jooksul kehvemaks muutunud. Toimetulek on halvenenud eelkõige madalama palgaga töötajatel, kelle sissetulekutest suure osa neelavad n-ö vältimatud kulud eluasemele, toidule jms.

Suurem osa töötajatest ei pea soovitud töötasu saamist tõenäoliseks

Samas ei pea 62% vastajatest soovitud palga saamist väga tõenäoliseks ja vaid viiendik (20%) arvab, et see on võimalik. Tõenäolisemaks pidasid palgaootuse realiseerumist juhid ja tippspetsialistid. Lihtsama töö tegijad ei pea väga tõenäoliseks soovitud töötasu saamist.

Parema palgapakkumise pärast on enamik töötajaid (84%) valmis töökohta vahetama. Vaid 9% vastajatest ei vahetaks mitte mingi pakkumise korral töökohta ja 7% vastajatest vahetaks töökohta ka siis, kui töötasu ei muutu.

Väiksem osa töötajatest (13%) vahetaks töökohta 11–20% suurema palgapakkumise pärast, üle veerandi (27%) liiguks vähemalt 21–30% suurema töötasu pärast. Ülejäänud töötajatele peab aga tegema veelgi parema palgapakkumise.

Sõltumatu uuringufirma Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas üle-eestilist tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. Selle aasta oktoobris ja novembris toimunud töötajate küsitlusele vastas 9256 inimest.

Küsitluse tulemuste põhjalik kokkuvõte on vastajate tasuta saadaval ja seda saab ka tellida Palgainfo Agentuuri veebilehelt siit.

 

 


Milliste hüvedega tööandjad kandideerijaid meelitavad?

Pressiteade

Üheksa tööandjat kümnest võimaldab kaugtööd, tehes sellest populaarseima hüve tööandjate väärtuspakkumistes, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee 2022. aasta sügisese ettevõtete küsitluse värsketest tulemustest. Pooltes organisatsioonides pakutakse töötajatele ka vabadust oma tööaega ise määrata.

Kaugtöö võimalust pakkuvate tööandjate arv on aasta-aastalt kasvanud ja sellest on tänaseks saanud levinuim hüve, mida pakub tervelt 91% tööandjatest. Kodust töötamist ei võimaldata siiski kõikidele töötajatele, vaid lähtuvalt töö iseloomust – 21% tööandjatest tõi uuringus välja, et neil saavad kodukontorist töötamist kasutada kõik töötajad, 45% pakub kaugtööd osadele töötajate gruppidele ning 25% vaid üksikutele töötajatele.

82% tööandjatest võimaldab töötajatele ka paindlikke tööpäevi, kus tööaja algus ja lõpp pole kindlalt määratud ning pooltes organisatsioonides on töötajatele antud vabad käed oma tööaja planeerimisel. Paindlik tööaeg on aga samuti hüve, mis enamasti ei laiene kõikidele organisatsiooni töötajatele, vaid sõltub töö iseloomust.

„Paindlik töökorraldus on kontoritöötajate seas tahetud hüve, milleta on nii mõneski sektoris pea võimatu andekaid inimesi oma meeskonda meelitada,“ kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler ja lisas, et enim kõnetab kaugtöö võimaluse pakkumine telekommunikatsiooni- ning turundussektori töötajaid. „Neis valdkondades suurendab kaugtöö võimalus kandideerijate arvu enam kui 50%.“

„CVKeskus.ee statistikast selgus, et enim pakutakse kaugtööd IT-sektori töötajatele, kuid seal ei ole paindlik töökorraldus enam piisavalt eristuv väärtuspakkumine, mis märgatavalt kandideerijate arvu suurendaks. Näib, et IT-sektori töövõtjatele on paindlikum töökorraldus juba elementaarne ja seepärast tuleb antud sektoris väärtuspakkumistele loovamalt läheneda,“ selgitas Grete Adler.

Pisut rohkem kui kolmandik organisatsioonidest tagab ka esimestel haiguspäevadel keskmise palga täielikult või vähemalt osaliselt, võimaldab tasuta või soodustingimustel massaaži või toetab töötajate vaimset tervist.

Vähemlevinud väärtuspakkumistest jääb uuringust silma, et 27% organisatsioonidest pakub töötajatele võimalust sisustada oma kodukontor ergonoomiliste töövahenditega. Veelgi haruldasem on puhkusetasule lisanduv puhkusetoetus, mida pakub töötajatele 7%, ja soodustingimustel optsioonide pakkumine (9% organisatsioonidest). Kõige vähem levinud hüve on tööandja tehtav makse pensioni kolmandasse sambasse, mida pakub vaid 2% ettevõtetest.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega kogutakse hinnanguid palkade, lisatasude, soodustuste ja värbamistrendide muutumisele. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 441 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.

Põhjalikumalt saab soodustuste pakkumisest lugeda küsitluse tulemuste kokkuvõttest. Vaadake lähemalt siit.

 


Tööandjad ei prognoosi lähiajal tööjõupuuduse leevenemist

PRESSITEADE

Pea kaks kolmandikku (64%) tööandjatest leiavad, et töötajate värbamine on viimase aastaga keerulisemaks muutunud ja enam kui pooled tööandjad ennustavad selle jätkumist ka uuel aastal, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee 2022. aasta sügisese tööandjate küsitluse värsketest tulemustest. Vaid 2% tööandjatest ütles, et töötajate leidmine on muutunud lihtsamaks.

Lähima kuue kuu jooksul kavatsevad 70% tööandjatest värvata uusi töötajaid kas uutele töökohtadele, olemasolevate töötajate asendamiseks ja/või ajutistele töödele. See näitaja oli sarnane ka 2019. aasta sügisel, mil plaanis lähema kuue kuu jooksul uusi töötajaid värvata 69% tööandjatest.

„Võrreldes kevadega ootavad tööandjad küll tööotsijate arvu suurenemist tööturul ja töötajate kasvavat valmisolekut töökohta vahetada, kuid ei näe, et sellest piisaks tööjõupuuduse leevendamiseks,“ tõi uuringust esile CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler ja lisas, et rohkem kui pooled tööandjad (54%) prognoosivad hoopiski värbamise keerukamaks muutumist. „Seda on märgatavalt enam kui kevadel, mil töötajate leidmise keerulisemaks muutumist prognoosis 38% tööandjatest.“

„Viimastel kuudel on töövõtjate kandideerimisaktiivsus hüppeliselt kasvanud ja keskmine kandideerijate arv vaba ametikoha kohta CVKeskus.ee tööportaalis on taastunud 2019. aasta tasemele, kuid töövõtjate soovid uuele töökohale ei ole ootuspäraselt enam need, mis kolm aastat tagasi,“ lisas Grete Adler.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder toob uuringust esile, et iga kolmas tööandja neljast põhjendas värbamise keerulisemaks muutumist töötajate kasvanud palgaootustega.

„Töötajate põhipalkasid on tänavu tõstnud 76% tööandjatest ning kui eelmistel aastatel oli palgatõus enamasti 5–6% ringis, siis tänavu on palku korrigeeritud 9–10% võrra,“ selgitas Kadri Seeder ja lisas, et tööandjate sõnul saab palgasurve olema ka 2023. aastal peamine tööjõuturgu mõjutav tegur.

Lisaks prognoosivad rohkem kui pooled tööandjad vaatamata keerulisele majandusolukorrale ka kasvavat konkurentsi tööjõuturul ja noorte langevat huvi nende tegevusalal töötamise vastu, mis samuti muudab töötajate leidmise 2023. aastal keerulisemaks.

Kui veel kevadel prognoosis tervelt 63% tööandjatest, et Ukrainast saabuvad inimesed muudavad tööjõu leidmise lihtsamaks, siis tänaseks on see optimism kadunud – kõigest 22% tööandjatest näeb, et see muudab töötajate leidmist lihtsamaks.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega kogutakse hinnanguid palkade, lisatasude, soodustuste ja värbamistrendide muutumisele. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 441 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.

Tööandjate küsitluse tulemuste täismahus kokkuvõtet saab tellida Palgainfo Agentuuri veebilehelt:

Tööandjate küsitluse tulemused sügisel 2022

 


Uuring: selgusid tööandjate lähiaja palga- ja värbamisplaanid

PRESSITEADE


Järgmise kuue kuu jooksul kavatseb töötajate põhipalkasid tõsta 43% küsitluses osalenud tööandjatest, mida on mõnevõrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal, mil palgatõusu plaanis 54% tööandjatest. Nii selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee sügisese tööturu-uuringu tulemustest.

Lisaks plaanib veel 10% tööandjatest palgatõusu järgmise aasta aprillis või mais. Tänavu on põhipalkasid muutnud 76% tööandjatest.

Eelmise aastaga võrreldes oli uuringus rohkem neid tööandjaid, kes ei teadnud veel, kas nad muudavad töötajate põhipalkasid – kui eelmisel sügisel ei olnud palgamuutuse otsust veel teinud 17% tööandjatest, siis tänavu 31%. Teadmatust oli rohkem ka 2017. ja 2018. aastal, mil veerandil tööandjatel ei olnud palkade muutmise plaanid sügisel veel selged.

„Lisaks 43% tööandjatele, kes plaanivad järgmise kuue kuu jooksul töötajate põhipalkasid tõsta, märkis 10% küsitlusele vastanud tööandjatest, et nad plaanivad palkasid tõsta alles järgmise aasta aprillis või mais,“ tõi uuringu tulemustest esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Ta lisas, et nii nagu toimunud palgatõus, puudutab ka kavandatav palkade kasv enamasti kõiki töötajaid ja jääb 9–10% piiresse. Varasematel aastatel on kavandatud palgatõus olnud tagasihoidlikum.

Kadri Seeder selgitas, et võrreldes varasemate aastatega oli uuringus rohkem neid tööandjaid, kelle otsust põhipalkasid muuta või mitte muuta mõjutavad majanduse olukord ja prognoosid, samuti hindade ja elukalliduse muutumine.

„Kuna prognoosid on erinevad ja väga palju on muutuvaid asjaolusid, jälgitakse, mis majanduses toimub. Sellest lähtuvalt muudetakse ka palkasid. Inflatsioon surub palgaootusi üles, samas kasvavad ka ettevõtete muud kulud, mis sunnib hindasid tõstma, kel see võimalik on – seda oli välja toodud ka vabades vastustes,“ kommenteeris tulemusi Kadri Seeder.

 

Tänavu on põhipalkasid tõstnud 76% tööandjatest

Viimase kuue kuu jooksul on töötajate põhipalkasid tõstnud üle poole (54%) küsitluses osalenud tööandjatest, mida on veidi enam kui möödunud sügisel. Mõned üksikud tööandjad on ka töötajate palkasid langetanud. Kokku on 2022. aastal töötajate põhipalkasid suurendanud 76% tööandjatest, mitmed tegid seda juba aasta alguses jaanuaris, veebruaris või märtsis.

Enamasti on põhipalkade tõus puudutanud kõiki organisatsiooni töötajaid ja jäänud vahemikku 9–10%. Varasematel aastatel on põhipalga tõus jäänud tavaliselt 5–6% ringi.

 

71% tööandjatest plaanib töötajaid värvata

71% tööandjatest tõi uuringus esile, et vaatamata ebakindlale olukorrale plaanivad nad värvata uusi töötajaid. Eelmisel sügisel plaanis uusi töötajaid värvata 75% küsitlusele vastanud tööandjatest.

Peamiselt tuleneb värbamisvajadus ära läinud töötajate asendamisest, kuid 34% tööandjatest kavatseb luua ka uusi töökohti. Eelmisel sügisel plaanis uusi töökohti luua 37% tööandjatest.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi. Tööandjate küsitluse esmased tulemused põhinevad 398 tööandja tagasisidel, kes annavad tööd umbes 50 000 töötajale üle Eesti. Küsitlusele vastajate seas on ülekaalus suurema töötajate arvuga organisatsioonid. Küsitlusele saab vastata 7. oktoobrini. 


Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 


Tööjõupuudus on märgatavalt töötajate töökoormust tõstnud

Pressiteade
 
34% töötajatest leiab, et nende töökoormus on aastaga kasvanud, selgus CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri korraldatud tööturu-uuringu tulemustest. Kõige enam on töökoormus kerkinud toitlustuse ja majutuse valdkonnas ning riigiasutustes töötavatel inimestel.
 
Rohkem kui 10 000 töövõtjat kaasanud uuringus paluti töötajatel hinnata, kuidas on nende töökoormus praegusel ametikohal aastaga muutunud. 34% vastajatest leidis, et töökoormus on kasvanud, vaid 9% töötajatest tunnetas selle vähenemist.
 
Tööd on tänavu pidanud märksa enam tegema majutus- ja toitlustusvaldkonna inimesed, kus veel eelmisel aastal oli töötamine tervisekriisist tulenevalt tugevalt piiratud. „Kui eelmisel aastas leidsid tervelt 27% toitlustus- ja majutussektori töötajatest, et nende töökoormus on vähenenud, siis tänavu on olukord vastupidine – vaid 7% valdkonnas töötavatest inimestest tunnetas töökoormuse vähenemist ja tervelt 42% töötajatest töökoormuse kasvu,“ tõi uuringu tulemustest esile CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.
 
„Neis sektorites on tänavu tööjõuvajadus hüppeliselt kasvanud, mis on tõenäoliselt ka peamine töökoormuse kasvu põhjustav tegur – nii majutus- kui ka toitlustusvaldkonnas on tänavu tööpakkumiste arvud kasvanud rohkem kui üheski teises,“ lisas Henry Auväärt. „Näiteks turismisektoris (sh majutus) avaldasid tööandjad tänavu esimesel poolaastal tervelt 182% ja toitlustuses 69% rohkem tööpakkumisi kui möödunud aastal samal ajal.“
 
Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder lisas, et tööandja küsitluses tõi samuti kolmandik ettevõtetest esile, et nad on korraldanud tööd töötajate vahel ümber, et katta tööjõuvajadus olemasolevate töötajatega.
 
Töökoormus on tuntavalt kerkinud ka riigiasutuste töötajatel, kus 42% tunnetab töökoormuse kasvu. Aastaga on keskmisest enam tööd lisandunud ka sotsiaaltöö-, turundus-, personali-, tervishoiu- ja kaubandusvaldkondadesse, kus töökoormuse kasvu tunnetavad enam kui 38% töötajatest.
 
Asukoha järgi määratledes on pealinnas töökoormus kasvanud 35%, Tartus 32% ja Pärnus 30% töötajatest. Kõige vähem on töökoormuse kasvu täheldanud Jõgeva inimesed, kus töökoormuse kasvu tajub 27% töötajatest. Kõige suurem hüpe töökoormuses on aga toimunud Saaremaal ja Võrumaal, kus  enam kui 36% töötajatest tunnetab töökoormuse kasvu. 
 
Sõltumatu uuringufirma Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas Eesti mahukaima tööturu- ja palgauuringu, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid.
 
Töötajate osatähtsus, kelle hinnangul nende töökoormus on kasvanud, valdkondade lõikes.
1. Majutus ja toitlustus (42%)
2. Riigiasutused ja kohalikud omavalitsused (42%)
3. Sotsiaaltöö ja hooldamine (41%)
4. Turundus, reklaam, suhtekorraldus ja kommunikatsioon (39%)
5. Personalitöö (39%)
6. Tervishoid ja meditsiin (38%)
7. Kaubandus, müük, klienditeenindus, sisseost ja varustamine (38%)
8. Pangandus ja kindlustus (37%)
9. Juhtimine, konsultatsioonid, analüüs ja arendus (36%)
10. Põllumajandus, metsandus ja kalandus (35%)