x

Kolmandik tööle kandideerijatest jääb sageli tagasisideta

Pressiteade

Kolmandik kandideerijatest ei saa sageli tööandjatelt infot ja tagasisidet kandideerimisprotsessi kohta, selgus värskest Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee enam kui 10 000 osalejaga läbi viidud tööturu-uuringust, kus koostöös Elisa Eestiga uuriti ka töötajate ootuseid värbamisprotsessile.

Töövõtjate ootuste uurimisel selgus, et valdav osa kandideerijatest (88%) peab oluliseks, et tööandja saadaks teate ka nendele tööotsijatele, kes valituks ei osutunud. Lisaks peab 78% kandideerijatest oluliseks saada infot värbamisprotsessi ajakavast ning 77% soovib kohest teavitust CV kättesaamise kohta.

Iga kolmas kandideerija tõi uuringus esile, et ta on sageli sattunud olukorda, kus pärast kandideerimisavalduse esitamist ei saada tööandja mitte mingisugust tagasisidet ehk tööotsijal puudub teadmine, kas ta peaks tööotsinguid jätkama või veel vastust ootama.

2022. aasta kevadega võrreldes ei ole tööandjate praktikas suuri muutusi toimunud – siis jäi infost ilma 35% kandideerijatest.

Veelgi vähem jagatakse kandideerijatega personaalset põhjalikku tagasisidet, mida oli sarnaselt eelmise aastaga ka tänavu sageli kogenud vähem kui kümnendik (7%) aktiivsetest tööotsijatest. Kõige enam saavad kandideerijad infot CV kättesaamise kohta, mis on ootuspärane, sest CVKeskus.ee tööportaalis on sellise info jagamine automatiseeritud.

„Tagasiside mugavaks jagamiseks ei pea enam ootama tehnoloogilisi uuendusi, sest need on juba aastaid olnud värbamisplatvormidel olemas,“ märkis CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler ja lisas, et kandideerijate teadmatusse jätmisega muudab tööandja oma järgmise värbamisprojekti tunduvalt keerukamaks.

Elisa talendijuht Keishy Margus leiab, et kandideerijate märkamine ning meeldiva kandideerimiskogemuse pakkumine, sh tagasisidestamine, on jätkuvalt tööturul äärmiselt hinnas.

„Igaüks tahab olla hoitud ning näha, et tööandja hoolib temast. Uuringu tulemused näitavad juba teist aastat järjest, et tööandjatel on tagasisidestamise osas veel pikk maa minna. Aga muidugi ei tohi unustada, et värbamisprotsess on kahesuunaline tee. Nii nagu ootavad infot ja tagasisidet kandidaadid, ootavad seda ka tööandjad,“ selgitas Keishy Margus.

Palgainfo puudumisel jäetakse kandideerimata

Uuringus paluti töövõtjatel jagada ka soovitusi tööandjatele värbamisprotsessi paremaks korraldamiseks.

Töövõtjate sõnul on oluline austada kandideerijate aega ning mida põhjalikum on värbamisprotsess, seda põhjalikum peab olema ka tagasiside jagamine. Põhjaliku kandideerimisprotsessi läbinud töövõtjad soovivad saada tagasisidet nii oma nõrkuste kui tugevuste kohta ja ootavad nõuandeid edasiseks arenguks.

Töövõtjate sõnul on väga oluline kinni pidada ka lubadustest ehk järgida tagasiside jagamisel kandideerijatega seatud ajaraame. Hea oleks juba tööpakkumises välja tuua ka kandideerimisetapid, mida tuleb soovitud töö saamise nimel läbida.

Lisaks avatud kommunikatsioonile ning tagasiside jagamisele tõid töövõtjad esile ka soovi näha avalikke palgapakkumisi. Paljud töövõtjad tõid uuringus esile, et palgainfo puudumine on kandideerimata jätmise peamine põhjus.

Vastajad lisasid veel, et vältida tuleks ka liigset ilustamist nii tööpakkumistes kui ka kandideerimisprotsessis ehk tuleb olla läbipaistev ja aus, sest ainult nii on võimalik mõlemal osapoolel sobivust tunnetada.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, et mõista tööturul toimuvat. Värsked tulemused põhinevad rohkem kui 10 000 töövõtja tagasisidel. Lisaks tööturutrendidele selgitati tänavu koos Elisa Eestiga välja ka töövõtjate kogemused ja ootused kandideerimisel.


Tööandjad plaanivad värbamisse kaasata tehisintellekti

Pressiteade

Iga kümnes tööandja plaanib tänavu kandideerijate sobivuse hindamisel ning töövestluste analüüsimisel appi võtta AI, selgus CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööandjate küsitluse värsketest tulemustest. Iga teine tööandja soovib CV-s näha märget, kui töövõtja on kasutanud tekstiloomel ChatGPT abi.

Seni olid tehisintellekti värbamisse kaasanud pigem vähesed tööandjad – 2% kasutas AI-d kandideerijate sobivuse hindamisel ja vaid 1% tööintervjuude analüüsimisel. Lisaks tegeles tehnoloogiliste uuenduste toel tagasiside automatiseerimisega 5% tööandjatest.

Värske küsitluse tulemused näitavad, et käesoleval aastal plaanivad tööandjad värbamist märgatavalt enam efektiivsemaks muuta tänu tehnoloogia kiirele arengule – 17% tööandjatest soovib automatiseerida tagasiside jagamist, iga kümnes tööandja kavatseb kaasata AI-d kandideerijate sobivuse hindamisel ning ka tööintervjuu analüüsimisel.

13% ettevõtetest plaanib võtta ChatGPT või muu sarnase keelemudeli appi ka tööpakkumiste koostamisel, seni on seda teinud vaid 4% ettevõtetest.

Tööandjatelt küsiti uuringus ka seda, kui paljud on värbamisel kokku puutunud masinõppe abil loodud kandideerimisdokumentidega (CV, motivatsioonikiri vms). 7% värbajatest ütles, et nemad on masinõppe abil loodud kandideerimisdokumente juba märganud, 24% ei osanud öelda, ning 68% hindas, et pigem ei ole nad seda värbamisel märganud.

„Umbes kolmandik tööandjatest leidis, et ChatGPT kasutamine parandab keeleliselt vähem võimekate tööotsijate võimalusi tööd leida ning muudab CV ja motivatsioonikirja sisukamaks, kuid võib samas anda kandideerijate kohta ka eksitavat infot,“ tõi uuringust esile CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler.

Grete Adler lisas, et iga teine tööandja ütles, et masinõppe kasutamisel tuleks tööotsijal teha ka vastav märge oma kandideerimisdokumentidesse. „Iga viies värbamisspetsialist pidas masinõppe kasutamist kandideerimisel ebaeetiliseks ning 36% ütlesid, et selliste tehnoloogiliste uuenduste kasutamine paneb teised kandidaadid ebavõrdsesse olukorda,“ selgitas tööandjate tagasisidet Grete Adler.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 402 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.

Palgainfo Agentuur ja CVKeskus.ee tutvustavad küstluse tulemusi 2. juunil 2023 toimuval seminaril. Vaadake lähemalt siit


Kiire palgakasv ei näita raugemise märke

PRESSITEADE

66% tööandjatest on viimase kuue kuu jooksul tõstnud töötajate põhipalkasid ja ligi kolmandik (32%) plaanib seda teha lähikuudel. Vaid kümnendik (10%) tööandjatest ei ole põhipalkasid muutnud ega plaani seda ka teha, selgub Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee 2023. aasta märtsis ja aprillis korraldatud tööandjate küsitluse tulemustest.

Eelmisel kevadel oli põhipalkasid tõstnud 72% tööandjatest ja üle kolmandiku (34%) plaanis seda teha. Palgakasvu veavad eelkõige suurema töötajate arvu ja kõrgema palgatasemega ettevõtted. Aasta jooksul võidakse palkasid üle vaadata ka mitu korda.

„2022. aastal tehti tasa kahel eelneval aastal tervisekriisi tõttu ära jäänud palgatõus ja mõnes sektoris ka palkade langus,“ kirjeldas palgatrende Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Sel kevadel surub tema sõnul palkasid üles hinnatõus ja jätkuv töötajate puudus, mida on küll tööandjate hinnangul mõnevõrra leevendanud tööotsijate arvu suurenemine tööturul.

Küsitluse tulemused näitavad, et töötasu alammäära kasv on palkade muutmise otsust mõjutanud vähestes küsitluses osalenud organisatsioonides, kuna neis on palgatasemed tavaliselt kõrgemad.

Kadri Seedri sõnul tõsteti põhipalkasid peamiselt jaanuaris ja tõus puudutas üle pooltel juhtudel kõiki organisatsiooni töötajaid. Palkade kasv jäi enamasti 9–10% piiresse.

Pea kolmandik tööandjatest plaanib lähikuudel palkasid tõsta

Järgmise kuue kuu jooksul plaanib töötajate põhipalkasid tõsta ligi kolmandik (32%) tööandjatest, mida on küll veidi vähem kui möödunud aastal, kuid rohkem kui tervisekriisieelsetel aastatel. Kavandatud palkade tõus jääb sagedamini 9–10% või 5–6% piiresse.

Palkasid plaanitakse tõsta juba kevadel, aga on ka organisatsioone, kus palgatõus on kavandatud suve- või sügiskuudesse. Lisaks kavandavad mõned tööandjad palgatõusu ka selle aasta lõpukuudesse.

Pea pooltes organisatsioonides, kus põhipalkade muutust plaanitakse, puudutab palgatõus kõiki töötajaid. Ülejäänutes kavatsetakse tõsta mõne töötajate grupi töötasusid, nt spetsialistide, tippspetsialistide, müügi- ja teenindustöötajate, oskustööliste või lihttööliste töötasusid.

Töötajate leidmine ei ole oluliselt keerulisemaks muutunud

Kui eelmisel aastal ütles üle poole (57%) tööandjate küsitlusele vastajatest, et töötajate leidmine on aasta jooksul keerulisemaks muutunud, siis sel kevadel oli neid märksa vähem – 38%.

CVKeskus.ee värbamisosakonna juhi Grete Adleri sõnul on tööjõupuudust leevendanud tööotsijate suur aktiivsus uue töökoha otsingutel, mida on tõenäoliselt mõjutanud ka soov saada osa palgatõusust. „Kui eelmise aasta alguses kandideeris tööpakkumistele keskmiselt 22 töövõtjat, siis tänavu 45 ehk ühe ametikoha nimel konkureerib kaks korda rohkem töötajaid.“

Uuringu tulemustest selgus veel, et sel aastal plaanib uusi töötajaid värvata 65% küsitluses osalenud tööandjatest. Eelmisel aasta kevadel plaanis uusi töötajaid tööle võtta mõnevõrra rohkem vastajaid – 75%.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 402 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale. Vastajate seas olid ülekaalus suurema töötajate arvuga organisatsioonid, mille palgamuutused mõjutavad turgu rohkem.

Küsitluse tulemusi tutvustatakse põhjalikumalt 2. juunil toimuval seminaril. Vaadake lähemalt siit.

 


Tööotsijad soovivad teenida 700 eurot enam

Pressiteade

Kui veel 2019. aastal oli palgasurve töökohta vahetades 400 eurot, siis tänaseks on see kerkinud 678 euroni, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud üle 9200 osalejaga töötajate küsitluse tulemustest.

Eesti suurima tööturuküsitluse tulemused näitavad, et parema palga pärast on enamik töötajaid valmis tööd vahetama – vaid 9% töötajatest jätab palgatõus külmaks ehk see ei ajenda neid töökohta vahetama.

Tööotsijate palgaootused on aga viimaste aastate jooksul hüppeliselt kerkinud ja viinud palgasurve 34%ni ehk keskmiselt soovitakse tööd vahetades teenida 678 eurot kõrgemat palka. Võrdlusena oli 2019. aastal palgasurve 27% (400 eurot) ja 2020. aasta sügisel langes isegi 23%ni (343 eurot).

„Küsitluses osalenud töötajate palgad on 2019. aastaga võrreldes 20% tõusnud, kuid palgaootused töökoha vahetamisel on liikunud eest ära, kerkides samal ajal tervelt 33%. See tähendab, et palgasurve on värbamisel märgatavalt kasvanud,“ selgitas tööturul toimuvat CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler.

Grete Adler lisas, et hüpe palgaootustes on mõistetav, sest toimetulekuks kulub töötajatel täna märgatavalt rohkem raha ning töökohavahetus on tihtipeale hea võimalus palgatõusust osa saada.

Palgasurve on kõrgeim organisatsioonide juhtide, autojuhtide ja tippspetsialistide seas

Organisatsioonide juhid sooviksid töökoha vahetamisel 1303 eurot rohkem palka (palgasurve 43%), mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid 768 eurot (palgasurve 38%) ja tippspetsialistid 900 eurot (palgasurve 36%).

Madalaim on palgasurve projektijuhina (24%), kontoriametnikuna (25%) ja osakonna või üksuse juhina (26%) tööd otsivate inimeste seas.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder tõi uuringust esile, et palgasurveindeks on osades ametirühmades viimase aastaga ka vähenenud. „Näiteks seadme- ja masinaoperaatoritest tööotsijate seas on palgasurve töökoha vahetamisel täna viis protsendipunkti madalam kui aasta varem, sest palgaootused ei ole selles ametirühmas nii kiirelt üles liikunud.“

„Ka tehnikute ja klienditeenindajate seas on palgasurve aastaga kahe protsendipunkti võrra vähenenud,“ lisas Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas üle-eestilist tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid.

Küsitluste tulemuste kokkuvõtteid e-väljaannetena saab tellida Palgainfo Agentuuri veebilehelt.


Pea poolte töötajate hinnangul ei toeta tööandja nende vaimset tervist

Palgainfo Agentuuri PRESSITEADE

42% töötajatest leiab, et tööandja ei toeta nende vaimset tervist, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud üle 9200 osalejaga töötajate küsitluse tulemustest. Koostöös Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi teadlastega uuriti, kas ja mida tehakse Eesti organisatsioonides töötajate vaimse tervise toetamiseks.

Ligi kahe kolmandiku (64%) töötajate jaoks on oluline tööandja tugi vaimse tervisega seotud muredega toimetulekul, samas ligi pooled töötajad (42%) ei tunneta, et tööandja nende vaimset tervist toetaks.

„Võrreldes tööandjate ja töötajate vastuseid vaimse tervise toetamise küsimusele, näeme üsna suuri erinevusi. Näib, et tööandjate head kavatsused ei jõua alati kõigi töötajateni,“ tõi uuringust esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Kui tööandjate küsitlusele vastajatest märkis enamik (82%), et organisatsioonis mingeid tegevusi töötajate vaimse tervise toetamiseks tehakse, siis töötajatest tunnetab tööandja tuge vaimsele tervisele 68% ja ülejäänud ei tea nimetada ühtegi tegevust, mida tööandja sellel suunal teeks.

CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler tõi uuringust esile, et vaimse tervise toetamine on olulisem juhtidele ja tippspetsialistidele, vähem tähtis aga lihtsama töö tegijatele. „Uuringu tulemustest näeme veel, et ka kodukontoris töötavad inimesed vajavad rohkem tööandja tuge vaimse tervise toetamisel, mida on hübriidset töökorraldust luues oluline meeles pidada.“

Tööandja tuge töötajate vaimsele tervisele pidasid sagedamini oluliseks pangandussektori töötajad (80%), transpordi ja põllumajanduse valdkondade töötajatest pidasid seda tähtsaks märksa vähem inimesi (50% ja 52%). Lisaks pangandustöötajatele on vaimse tervise toetamine keskmisest olulisem ka personali-, haridus- ja sotsiaaltöö valdkondades töötavatele inimestele.

Kõige sagedamini tunnevad töötajad väsimust

Töötajatelt küsiti, milliseid tundeid ja olukordi on nad viimase kuu jooksul seoses tööga tundnud. Tööl igapäevaselt kogetu on tihedalt seotud sellega, milline on töötajate üldine rahulolu, motiveeritus ja tööturukäitumine.

Tööl sageli meeldivaid emotsioone kogevad töötajad on oma tööga rohkem rahul, neile meeldib nende töö ja nad on motiveeritud seda hästi tegema. Ebameeldivate tunnete kogemine tööl vähendab rahulolu ja motiveeritust ning paneb mõtlema töökoha vahetamise peale.

Vastusevariantides loetletud tunnetest kogesid küsitluses osalenud töötajad kõige sagedamini väsimust ja liigsest töökoormusest tingitud stressi, mida on tööl sageli kogenud vastavalt 37% ja 23% töötajatest.

Iga viies töötaja on sageli töö pärast häiritud ja närviline ning 19% vastanutest tõi välja, et nad on tihti tundnud, et ei suuda end töömuredest välja lülitada.

Harvem kogevad töötajad tõrjutust ja seda, et nad ei saa oma tööga hakkama.

Vaadake ka Palgainfo Agentuuri e-väljaandeid