x

Agentuuri uuringute läbi viimine ja metoodika

Andmete kogumine 

Palgainfo Agentuur kogub töötasude andmeid organisatsioonidelt ja töötajatelt. Töötajate küsitlusega uuritakse ka töötajate tööturukäitumist, suhtumist töösse, rahulolu ja motivatsiooni.

Organisatsioone kaasatakse uuringusse läbi Palgainfo Agentuuri andmebaasi.

Töötajaid ja tööotsijaid kaasatakse uuringutesse läbi Palgainfo Agentuuri andmebaasi, CV Keskuse ja teiste partnerite otsekontaktide kaudu. 

Tavapäraselt osaleb ühes uuringus üle 300 organisatsiooni esindaja ning üle 10 000 töötaja ja tööotsija. Andmete kogumise perioodid

Palgainfo Agentuur kogub andmeid kaks korda aastas – mais ja novembris vastavalt aprilli ja oktoobri töötasude kohta.

Oktoobrikuu palkade kohta läbiviidav uuring annab võimaluse võrrelda saadud tulemusi riikliku statistikaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil, kuna paljude riikide statistikaametid koguvad andmeid sama perioodi kohta koos töötasu struktuuri uuringuga.Tööde süstematiseerimine

Tööde süstematiseerimiseks kasutab Palgainfo Agentuur sarnaselt statistikaametitega Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt soovitatud rahvusvahelist ametite klassifikaatorit (ISCO), mida on vastavalt osalejate tagasisidele täiendatud.

Ametid on jagatud tasemete järgi kümneks ametirühmaks ja töö sisu ehk eriala järgi 30 töövaldkonnaks.

Uuringus on esindatud ligi 500 ametinimetust.

 Kogutavad andmed


Töötasud

 • Töötasu vaatluskuul
 • Põhipalk ja lisatasud
 • Ebaregulaarsed preemiad
 • Töötasu muutused ja muutuste prognoosid
 • Soodustused

Töötajate ja tööandjate tööturukäitumine

 • Aktiivsus tööturul
 • Hinnangud tööturu olukorrale ja tööturukäitumine
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Töötajate lojaalsus ja seda mõjutavad tegurid

Töötajate rahulolu, motivatsioon ja organisatsioonikäitumine

 • Rahulolu erinevate teguritega
 • Sisemine ja väline motivatsioon, haaratus
 • Sidusus töö ja organisatsiooniga
 • Puudumiskäitumine

Vastajate taustaandmed

 • Töötajate sugu, vanus, haridustase, staaž, elukoht
 • Organisatsiooni töötajate arv, tegevusala, tegutsemise piirkonnad