Agentuuri uuringute läbi viimine ja metoodika

Andmete kogumine 

Palgainfo Agentuur kogub töötasude, tööturukäitumise jm andmeid organisatsioonidelt ja töötajatelt.

Organisatsioone kaasatakse uuringusse läbi Palgainfo Agentuuri kontaktandmebaasi ja majandusharuliitude.

Töötajaid ja tööotsijaid kaasatakse uuringutesse läbi Palgainfo Agentuuri kontaktandmebaasi, CV Keskuse ja teiste partnerite otsekontaktide kaudu. 

Tavapäraselt osaleb uuringutes üle 300 organisatsiooni ja üle 10 000 töötaja. Andmete kogumise perioodid

Palgainfo Agentuur kogub andmeid kaks korda aastas – mais ja novembris vastavalt aprilli ja oktoobri töötasude kohta.

Oktoobrikuu palkade kohta läbiviidav uuring annab võimaluse võrrelda saadud tulemusi ametliku statistikaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil, kuna paljude riikide statistikaametid koguvad andmeid sama perioodi kohta koos töötasu struktuuri vaatlusega.Tööde süstematiseerimine

Tööde süstematiseerimiseks kasutab Agentuur sarnaselt statistikaametitega ILO poolt soovitatud rahvusvahelist ametite klassifikaatorit (ISCO), mida on vastavalt osalejate tagasisidele täiendatud.

Ametid on jagatud tasemete järgi kümneks ametirühmaks ja töö sisu ehk eriala järgi 30-ks töövaldkonnaks.

Uuringus on esindatud ligi 500 ametinimetust.

 Kogutavad andmed


Töötasud

 • Töötasu vaatluskuul
 • Põhipalk ja lisatasud
 • Ebaregulaarsed preemiad
 • Töötasu muutused ja muutuste prognoosid
 • Soodustused

Töötajate ja tööandjate tööturukäitumine

 • Aktiivsus tööturul
 • Hinnangud tööturu olukorrale ja tööturukäitumine
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Töötajate lojaalsus ja seda mõjutavad tegurid

Töötajate rahulolu, motivatsioon ja organisatsioonikäitumine

 • Rahulolu erinevate teguritega
 • Sisemine ja väline motivatsioon, haaratus
 • Sidusus töö ja organisatsiooniga
 • Puudumiskäitumine

Vastajate taustaandmed

 • Töötajate sugu, vanus, haridustase, staaž, elukoht
 • Organisatsiooni töötajate arv, tegevusala, tegutsemise piirkonnad